Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve
Müşteriyi Tanıma (KYC) Politikası

1. Şirket

 

Coin Club Teknoloji ve Yatırım Anonim Şirketi, bundan böyle “Coin Club”, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve idare edilen bir kripto para ATM şirketidir.

 

2. Amaç

 

Kara para aklamayı önleme (AML) ve müşteriyi tanıma politikasının (KYC) amacı para aklamayı önlemek ve terörizm finansmanı ile mücadele etmek için Coin Club tarafından belirlenen prosedürleri ve mekanizmaları özetlemektir.

 

Coin Club kara para aklama ve terörizmin finansmanı konularının oluşturduğu risklerin farkındadır ve bu risklerin mümkün olduğunca önüne geçmek için gerekli önlemleri almaktadır.

 

Coin Club, yönetim ve çalışanlarının kara para aklama hususunda uluslararası kabul gören standartlara sahip olmalarını ve terörizm finansmanın engellenmesi kanunlarına uyum sağlamalarını hedefler.

 

Coin Club’ın bu politikası Türkiye’de belirlenen AML ve KYC yasa ve yönetmeliklerine, para aklama ve terör finansmanı amacıyla finansal sistemin kullanılmasının önlenmesine ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Direktiflerine uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

 

3. Kara Para Aklama ve Terörizm Finansmanı

 

Kara Para Aklama:

 

Suçlardan elde edilen gelirlerin kaynağını gizlemek ve bu gelirleri yasal yollarla elde edilmiş göstermek amacıyla yapılan işlemler para aklama suçu olarak tanımlanır.

 

Türkiye’nin de taraf olduğu, aklama ile mücadele kapsamında hazırlanan Sınıraşan Organize Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 6’ıncı maddesinde;

   a. (i) Suç geliri olduğu bilinen malvarlığının yasadışı kaynağını gizlemek veya olduğundan değişik göstermek veya                 öncül suçun işlenmesine karışmış olan herhangi bir kişiye işlediği suçun yasal sonuçlarından kaçınmasına yardım               etmek amacıyla dönüştürülmesi veya devredilmesi;

       (ii) Bir malvarlığının suç geliri olduğunu bilerek; gerçek niteliğinin, kaynağının, yerinin, kullanımının, hareketlerinin             veya mülkiyetinin veya malvarlığına ilişkin hakların gizlenmesi veya olduğundan değişik gösterilmesi.

   b. Kendi hukuk sisteminin temel kavramlarına tabi olarak:

       (i) Tesellüm anında bu tür bir malın suç geliri olduğunu bilerek; malın edinilmesi, bulundurulması veya kullanılması,

       (ii) Bu maddede belirtilen suçlardan herhangi birini işlemeye veya teşebbüse örgütlü olarak veya suç işleme                       konusunda anlaşarak yardım, yataklık, kolaylaştırmak ve yol göstermek suretiyle katılmak

 

Aklama fiillerin olarak belirtilmiştir.

 

Terörizmin Finansmanı:

 

Yasada suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlanması veya tahsil edilmesine denir.

 

4. Kara Para Aklamayı Önleme Fonksiyonu Organizasyonu

 

4.1. Kurumsal Organizasyon

 

Kara para aklamayı ve terör finansmanını önleme mevzuatına uygun olarak, Coin Club Yönetim Kurulu arasında “en üst düzey” sorumlu görevlendirilmiştir.

 

4.2. Politikadaki Değişiklikler

 

Coin Club’ın kapa para aklamayı önleme politikasında yapılacak her büyük değişiklik, Coin Club Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve dikkatle takip edilir.

 

4.3. Risk Değerlendirmesi

Yasal düzenlemeler şirketlerin kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadelede risk bazlı bir yaklaşım almalarını gerektirmektedir. Coin Club’ın uygunluk yönetimi programında risk değerlendirmesi büyük önem taşır.

 

Coin Club iş modeline özgü riskleri tanımlamak ve gerekli önlemleri almak amacı ile şirket çapında bir risk değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. Coin Club’ın risk profilleri; şirketin sunduğu hizmetler, hizmet sunulan müşteriler ve bu müşteriler tarafından gerçekleştirilen işlemler detaylı bir şekilde incelendikten sonra belirlenir.

 

Bu incelemeler düzenli olarak yapılır ve risk profilleri asgari olarak her yıl tekrar değerlendirilir.

 

5. Minimum Standartlar

 

Coin Club, Müşteriyi Tanıma (KYC) politikasında çeşitli standartlar belirlemiştir. Bu standartlar doğrultusunda, kimlik tespiti ve doğrulanması yoluyla bir iş ilişkisi içerisine girmeden evvel her potansiyel müşteriye gerekli özenin gösterilmesi ve güvenilir ve bağımsız bir şekilde belge, bilgi ve diğer veriler temelinde, mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak hareket edilmesi amaçlanır.

 

 Müşteriyi Tanıma ilkesi, müşteriden gerekli kimlik bilgilerinin alınması ile başlar. Kimlik bilgilerine ek olarak, müşteri ile ilgili şüphe uyandırabilecek öznel unsurlar dikkate alınır. Müşteri Tanıma, bu kişiye özgü bilgiler sebebiyle ile müşterinin sürekli takibini gerektirir.

 

5.1. Müşteri Tanımlama ve Doğrulama

 

Müşterilerin belirli ticari ilişkilere girilmeden tanımlanması ve tanımlanamayan müşterilerle ticari ilişkilere girilmemesi Coin Club’ın Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşteriyi Tanıma (KYC) Politikasının en önemli noktasıdır.

 

Coin Club faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirmektedir.

Müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında Coin Club;

 

 • *İşlem öncesi ve sürekli iş ilişkisi içinde olduğu süre boyunca müşterinin yasal mercilerde geçerli kimlik bilgilerinin tespitini yapar,

 • *Müşterinin, dâhil olduğu müşteri profiline uyumlu bir gelir seviyesinde bulunduğunu ve talep ettiği ticari hizmetlerin profiline uygun olduğunu teyit eder.

 • *Müşterinin uluslararası yaptırım listelerinde yer alması olasılığına yönelik önlemler alır. .

 

Coin Club, müşteriden yeterli bilgileri edinemediği takdirde derhal iş ilişkisini keser ve müşteriyi sisteminden bloke eder. Geriye dönük bilgilerin tekrar incelenmesi sonucunda ortaya çıkacak yeni bilgiler de iş ilişkisinin sonlandırılmasına sebebiyet verebilir.

 

Müşteriyi Tanıma kapsamında Coin Club asgari olarak aşağıdaki tespitleri gerçekleştirmektedir:

 

 • *Müşterinin kimlik bilgileri ve gerçek faydalanıcıları tespit ve teyit edilir.

 • *Müşteri uluslararası yaptırım listelerinde taranır.

 • *Müşteri ve ilişkili olduğu tarafların siyasi nüfuz sahibi bireylerle bağlantıları araştırılır.

 • *Müşteri ve ilişkili olduğu tarafların yüksek riskli ülkeler ile bağlantıları araştırılır.

 • *Başkasının adına veya hesabına hareket edilmediği tespit edilir.

 • *Müşteri profiline uygun olmayan işlemler sürekli olarak izlenir ve tespit edilir.

 • *Müşteri gelir kaynağı araştırılır.

 • *Coin Club hizmetlerinin kullanılma gerekçeleri araştırılır.

 

Müşteri işlem gerçekleştirmeden önce veya sonra, Coin Club tarafından riskli olduğu belirlenmesi halinde müşteriden ek bilgi istenebilir.

 

5.2. Müşteri Risk Profilini Belirleme

 

Coin Club müşteri riskini düşük, orta veya yüksek risk olarak 3 farklı risk seviyesinde hesaplar. Bu hesaplama müşterinin işlemleri doğrultusunda tekrarlanır.

 

Risk profili belirlemede;

 • *Müşterinin işlem gerçekleştirdiği bölge,

 • *Müşterinin kullandığı ürün ve hizmetler,

 • *Müşterinin siyasi nüfuz ve bağlantıları,

 • *Müşterinin çalıştığı iş ve sektör bilgileri,

 • *Müşterinin işlem tipi ve hacmi gibi bilgiler kullanılmaktadır.

 

Coin Club hizmetlerini kullanamayacak veya ek belge istenilecek şahıslar

 

 • *Kayıt altına girmekten kaçınan, bilgi ve belgeleri eksik şahıslar,

 • *Kayıt oluştururken gerçek ismini kullanmayan şahıslar,

 • *Uluslararası yaptırım listelerinde yer alan şahıslar,

 • *Siyasi nüfuz sahibi kişiler

 • *Riskli sektörlerde çalışan şahıslar,

 • *Yüksek riskli ülkelerde bulunan veya bu ülkelerle bağlantısı olan kişiler.

 

5.3. İşlem İzleme

 

Coin Club, kara paranın aklanmasını ve terörizmin finansmanın engelleme amacı ile devamlı olarak işlemlerin ve müşterilerinin takibini sağlar.

6. İç Kontrol Sistemi

 

6.1 Şüpheli İşlem Bildirimi

 

Yasal olmayan yollarla elde edilen, yasadışı alanların finanse edilmesinde kullanılan, terörist eylemlere ve terör örgütlerine finansman sağlayan veya bu doğrultuda bağlantılı olduğuna dair şüphe uyandıran işlemlere, şüpheli işlem adı verilir.

 

Şüpheli işlemler yasadışı yollarla kazanılan veya yasadışı amaçlarla kullanılan işlemleri kapsar. Böylelikle terörizmin finansmanının da engellenmesini hedefler.

 

Coin Club, herhangi bir şüpheli işleme dair MASAK’a bildirim yapacağını veya yapmış olduğunu, yükümlü denetim elemanları ve mahkemelerde verilen bilgiler hariç olmak üzere, şüpheli işlemi gerçekleştirenler veya taraf olanlar dâhil hiç kimse ile paylaşmaz. Şüpheli işlemi MASAK’a bildirenler veya bu işlemi gerçekleştirenler ve kanuni temsilcileri ve şüpheli işlemin bildirildiğinden haberi olan personel bu yükümlülüklere tabidir.

 

6.2. Kayıt Altına Alma

 

Coin Club’ın bilgi ve belge verme yükümlülük süreci “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelik” göz önüne alınarak düzenlenmiştir.

 

Coin Club’ın eğitim ve iç denetim de dahil olmak üzere tüm yükümlülükleri ve işlemler ile ilgili belgeler düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belge ve kayıtlar son işlem tarihinden itibaren on yıl boyunca muhafaza edilir ve istenmesi durumunda yetkililere ibraz edilir.

 

6.3. Eğitim

 

Coin Club, personeline Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşteriyi Tanıma (KYC) konularında gerekli eğitimleri verir.

 

İnsan kaynakları tarafından düzenlenen eğitimler;

 

 • MASAK görev ve yetkilerini,

 • Şirket içi şüpheli işlem bildirim kanallarını,

 • Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı kavramlarını kapsamaktadır.

 

6.4. Denetleme

 

Coin Club iç kontrol sistemi düzenli olarak kara paranın aklanması ve müşteriyi tanıma ile ilgili raporlar hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

Son Gönderiler