Kişisel Verilerin Korunması Politikası

1. Amaç

 

Coin Club Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (“Coin Club”) olarak; müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dâhil tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarının etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

 

Faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin olarak bu verilerin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemlerin disiplin altına alınması, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve kuralların belirlenmesi için işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”) izlenecektir.  

 

2. Kapsam

 

Bu Politika, Coin Club’ın yürüttüğü işlemler sırasında kimliği belirli ya da belirlenebilir nitelikteki gerçek kişiye ilişkin herhangi bir bilginin, tamamen veya kısmen otomatik olmak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmesi sonucunda gerçek kişinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgileri içeren kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel verileri kapsar. Müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Coin Club tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika’nın kapsamındadır.

Politika’mız Kanun, kişisel verilere ilişkin ilgili mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek hazırlanmış olup Coin Club tarafından gerçekleştirilen tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde uygulanmaktadır.

 

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR   

 

3.1. Kanun: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ifade eder.  

 

3.2. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin tekil olarak kaydedilen ve işlenebilen her türlü veri (örneğin TCKN, IP adresi, adı soyadı, cep telefonu, ev telefonu, adresi vb. iletişim bilgileri) olabileceği gibi, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilişkili raporlar (örneğin müşteri şikâyet raporları, çalışan performans değerlendirme raporları, mülakat değerlendirme raporları vb.), kayıtlar (ses veya görüntü kayıtları, resimler, kullanıcı işlem kayıtları vb.), belgeler (örneğin özgeçmişler, bordro, fatura, banka dekontları, kredi kartı ekstreleri, nüfus cüzdanı fotokopileri vb.), yazılar (örneğin mektuplar, davet yazıları vb.) da olabilir.  

 

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kanun’un 6. maddesi uyarınca “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri”ne özel nitelikli kişisel veri denir.

 

3.4. Kişisel Sağlık Verisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık verisini ifade eder. Örneğin her türlü tahlil sonucu, kişinin geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar gibi veriler kişisel sağlık verileridir. Kişisel sağlık verisi özel nitelikli kişisel verilerdendir.  

 

3.5. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.  

 

3.6. Çalışan: Coin Club personelini ifade eder.  

 

3.7. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. Kanun uyarınca kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” Coin Club tarafından işlenebilecektir.  

 

3.8. Veri İşleyen: Veri Sorumlusu’nun verdiği yetkiye dayanarak Veri Sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.  

 

3.9. Hizmet Sağlayıcısı: Coin Club’ın hizmet aldığı ya da verdiği şirket (tedarikçi, taşeron, müşteri, vb.) ve şirket personelini ifade eder.  

 

3.10. İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi (veri sahibini) ifade eder.  

 

4. ROL VE SORUMLULUKLAR  

 

4.1. Yönetim Kurulu’’nun Sorumluluğu:  

 

Yönetim Kurulu, Politika’ya, kişisel verilerin korunması ile ilgili kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur. Yönetim Kurulu, işbu Politika’nın oluşturulmasının, yayınlanmasının, gerektiğinde güncellenmesinin ve yürürlükten kaldırılmasının sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır.  

 

4.2. Çalışan’ın Sorumluluğu:  

 

 • Coin Club; Politika, kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuat ve prosedürlere bağlı kalınması, bunlara uyum sağlaması,  

 • Yürürlükteki mevzuata uygun çalışılması,  

 • Bu dokümana aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşması durumunda Yönetim Kurulu’na bildirim yapılması ile sorumludur.  

 

4.3. Dış Hizmet Alınan Firmalar ve İş Ortakları:  

 

Dış hizmet alınan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esasları ve kişisel verilerin korunması ilgili mevzuat hükümlerine uyum sağlaması zorunludur. Bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile iş ilişkisi sonlandırılır. Taşeronlar, tedarikçiler, müşteriler, ortak teşebbüsler ve diğer ortaklarla iş yaparken insan hakları dahil olmak üzere Anayasa hükümlerine saygı gösterilmesi beklenir. Bu Politika’nın uygulama esasları ve konuya ilişkin mevzuata uyum denetimlerinin yapılması esastır.  

5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

 

5.1. Aydınlatma Yükümlülüğümüz

 

Veri Sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;  

 

 • Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,  

 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,  

 • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,  

 • Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,  

 • İlgili Kişi’nin Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan hakları hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.  

 

5.2. Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğümüz

 

Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız.  

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

6.1. Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

 

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.  

 

6.1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme: Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.  

 

6.1.2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama: İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri alırız. Kişisel Veri Sahibi’ne kişisel verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvurmasına olanak sunarız.

 

6.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme: Coin Club olarak kişisel verilerinizi kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.  

 

6.1.4. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması: Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.  

 

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Öte yandan yasal gereklilik olmadığı müddetçe hiçbir suretle özel nitelikte kişisel verilerinizi işlememekte; işlememiz gerektiğinde ise konuya ilişkin açık rızanızı almaktayız.  

 

6.1.5. Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması: Kişisel verilerin korunması mevzuatı kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle işlediğimiz kişisel verileri mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.  

 

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması halinde kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.  

 

6.2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

 

Kişisel verileriniz, Coin Club tarafından farklı kanallardan (Coin Club ATM’leri, merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb.) elde edilebilir.  

 

Kanun gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla kişisel verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve veri işleme amacına göre Kanun’un 5.1, 5.2, 6.2 ve 6.3 maddeleri kapsamında işlemekteyiz:  

 

 • Ek 1 (Coin Club)’da anılan ancak bunlarla sınırlı olmayan ve zaman zaman işbu Politika kapsamında güncellenecek Coin Club ve markalarına ilişkin ve kişisel verilerin işlendiği internet sitelerimiz başta olmak üzere Coin Club  tarafından yönetilen sair internet sitelerimiz (“İnternet Siteleri”), mobil ve sair uygulamalarımız ve Coin Club’a ait diğer tüm çevrimiçi mecralar (“Medya Araçları”) üzerinden veya İnternet Siteleri’nde cihazlarınızla iletişim sağlayan Coin Club yahut aşağıda belirlenen şekilde üçüncü kişilere ait çerezler (“Çerez”) kanalıyla,  

 

 • Coin Club tarafından kurulan veya faaliyette bulunan ve Coin Club Markaları adı altında yönetilen tüm satış ve pazarlama ağı kanalıyla, satış ve pazarlama kapsamında,  

 

 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Coin Club ve Coin Club Markaları adına işletilen hesaplar (“Sosyal Medya”) kanalıyla,  

 

 • E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar, Coin Club ve Coin Club markalarına yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla,  

 

 • Coin Club yahut Coin Club’ın hizmet aldığı şirketler tarafından yönetilen çağrı merkezlerimiz (“Çağrı Merkezi”) kanalıyla,  

 

 • Coin Club’ın hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla.  

 

Elde edilen kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Politika’nın 6.3. maddesinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.  

 

6.3. Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız

 

Kişisel verilerinizi kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Ancak Kanun kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca (i) kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, (ii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmasa dahi sizin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, (iii) İnternet Siteleri üzerinden sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, Coin Club ATM’lerinde alım-satım işleminin yapılabilmesi,  iade işlemleri, ürün yahut hizmet satışı, tedariki, teslimi, soru, öneri ve şikâyetinizin alınması, bunlara cevap sağlanabilmesi, olası uyuşmazlıklarda bunların kullanılması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iv) Coin Club’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v) kişisel verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından yarışma programları, Sosyal Medya kanalları gibi çeşitli vasıtalarla alenileştirilmiş olması, (vi) kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesinin zorunlu olması, (vii) İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu’nun maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı, çağrı merkezi hizmet kalitesinin gözlemlenmesi gibi meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması gibi hallerde kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenebilmesi mümkündür.  

 

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5/1. maddesi uyarınca açık rızanıza istinaden Coin Club tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmaları ile Coin Club tarafından sunulan ürünlerin kişiye özel pazarlama ve reklam faaliyetlerinin organize edilmesi kapsamında işlenebilecektir.

 

Coin Club olarak, açık rızanızın alınması halinde kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemekteyiz:  

 

 • Şirket faaliyetlerimizi yürütmek,  

 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak,  

 • Müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek, güncellemek,  

 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı ölçüde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,  

 • Reklam ve pazarlama faaliyetleri kapsamındaki çalışmalar yapmak,  

 • İnternet reklamcılığı, targeting, re-targeting (hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi müşteriye özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması, bu amaçla çerezlerin kullanılması,  

 • Müşteri tercihlerini ve son satın almaları göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunmak,  

 • İnternet Sitelerimizden nasıl haberdar olunduğunu belirlemek, tekil kullanıcı kaydı üzerinden anonim olmayan trafik istatistikleri oluşturmak,  

 • İnternet Sitelerini müşteri ziyaretleri esnasında müşteriyi tanımak, beklenti ve ilgi alanlarına uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sağlamak ve bu amaçla çerezlerin kullanılması,  

 • Coin Club ATM ziyaretleri esnasında daha önceki müşteri kayıtlarına göre kullanım alışkanlıklarının takibini yapmak ve müşteriye özel ürün sunmak, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta müşterilere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sağlamak ve sair pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi ve bu amaçla çerez kullanılması,  

 • Yeni ürün ve hizmet modelleri oluşturmak, bu amaçla çerez kullanılması,  

 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek,  

 • Anket, yarışma, promosyon ve sponsorluk çalışmaları yapmak,  

 • Müşterilerimiz için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların müşteriye özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması,  

 • Mevzuatta, şirket içi politikalarda müşterilerimizi, çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,  

 • Doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve kişinin lehine olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi,  

 • Elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek,  

 • Elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi, kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek,  

 • Ziyaretçi profillerimizi belirlemek, istek, talep ve şikayetleri değerlendirmek,  

 • İş başvurularını değerlendirmek,  

 • Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,  

 • Uyumluluk yönetimi,  

 • Satıcı/tedarikçi yönetimi,  

 • Yasal raporlama yapmak,  

 • Faturalandırma yapmak,  

 • Coin Club özelinde müşterilerimizle iletişimi sağlamak,  

 • Santral süreçlerini yönetmek,  

 • Kurumsal iletişimi sağlamak,  

 • İş ilanlarını arama kriterlerine göre bireyselleştirmek ve ilan yönetimini sağlamak,  

 • Kişiye özel uygun iş ilanı ve istihdam ile ilgili bilgileri sunmak,  

 • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmaktır.  

 

6.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 

Özel nitelikli kişisel veriler, kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak yukarıda sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin, kanunlarda öngörülen hâllerde İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın işlenmesi mümkündür.

 

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kişiler tarafından işlenebilmekte olduğundan, Çalışanlarımız dışındaki kişilerin bu tür kişisel verileri işlenmez.  

 

Özel nitelikli kişisel veriler, açık rızanın olması halinde veya mevzuat tarafından zorunlu kılınan hallerde kanunlarda öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle tarafımızca işlenebilir.  

 

6.5. İnsan Kaynakları ve İstihdam Amaçlarıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

Çalışan adayı olarak yapacağınız başvuru süreçlerinde bizlerle paylaştığınız özgeçmiş, diploma vb. sair evraklarda yer alan kişisel verilerinizi iş başvurusu değerlendirmesi amacıyla işlemekte, saklamakta ve gerektiğinde aktarmaktayız. Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması işbu Politika kapsamındadır.  

 

Bu kapsamda kimlik ve iletişim bilgileri; iş ve işçi bulma amacıyla, özgeçmiş oluşturma, iletişim, iş geliştirme ve bilgilendirme süreçleri için işlenir. Öte yandan sosyal ağ bilgileri, üyelerin mevcut sosyal bilgileri ile sosyal ağ hesapları üzerinden toplanan kişisel veriler; iş geliştirme, pazarlama gibi çeşitli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile kullanıcı deneyimini arttırma amacıyla işlenir.  

 

Coin Club ilgili mevzuat kapsamında çalışan adayının kimlik, eğitim ve meslek bilgilerini saklar ve talep halinde adayın çalışacağı bölüm yöneticisine verileri aktarabilir.  

 

İş başvuru sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde, işveren ile paylaşılan kişisel verilerin işlenmesi ve veri güvenliği işverenin sorumluluğundadır.  

 

6.6. Çalışanlara Ait Kişisel Veriler

 

Çalışanlara ait kişisel veriler, işbu Politika dışında Coin Club insan kaynakları politikası çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır.  

 

6.7. Coin Club Web Sitesi Üzerinden İş Başvurularının İşlenmesi

 

Web sitemiz üzerinden iş başvurusu amacı ile form dolduran adayların bilgileri kayıt altına alınmaktadır.  

İlgili Kişiler; kimlik bilgileri (isim, soy isim, doğum tarihi, TCKN), iletişim bilgileri (adres, elektronik posta adresi, telefon numarası vb.), eğitim bilgileri (mezun olunan okullar vb.), iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, sertifika, referans, bilgilerini paylaşarak özgeçmiş oluştururlar.

 

Yapılan başvurunun niteliğine göre özgeçmiş oluşturan İlgili Kişi’den söz konusu işe ehil olup olmadığını değerlendirmek amacıyla ek olarak sağlık verisi talep edilebilir. Talep edilen sağlık bilgileri ilgili mevzuat kapsamında sadece istihdam amacıyla işlenmektedir.  

 

7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

7.1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Coin Club olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda Kanun’da öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.  

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç veya amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen aktarım şartları çerçevesinde; (i) kargo ve nakliye şirketlerine, (ii) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi kapsamında barındırma (hosting), depolama, arşivleme, sunucu (server) gibi alanlarda destek aldığımız hizmet sağlayıcılara, (iii) iş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında iş özelinde hizmet aldığımız tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, (iv) faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla hukuki ve benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarına, (v) topluluk şirketlerine ve hissedarlarımıza, (vi) hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, (vii) hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine, ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

 

Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın başka gerçek veya tüzel kişilere tarafımızca aktarılmaz. Kanun ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın da kişisel veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.  

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınması ile birlikte İlgili Kişi’nin sağlığına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara, açık rıza aranmaksızın aktarılabilir.  

 

7.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak Aktarılmasına İlişkin Aldığımız Tedbirler

 

Coin Club olarak tüm faaliyetlerimizde başta Anayasa’da belirtilen insan hakları maddeleri olmak üzere; ülkemizin taraf olduğu uluslararası beyanname, ilke, sözleşme ve prensipleri benimseyerek çalışanlarımız tüm haklarını gözetmeye önem vermekteyiz.  


Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.  

 

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.  

 

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi İgili Kişi info@coinclubatm.com adresinden elde edilebilecek başvuru formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını Coin Club Teknoloji ve Yatırım A.Ş.’ye hitaben “Esentepe Mah. Harman 1 Sk. Nida Kule Apt. No:7-9/34 Şişli-İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.  

 

Coin Club’ın kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak kararlar doğrultusunda belirlenecek yöntemler nedeniyle işbu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.  

 

8. ÇEREZ POLİTİKASI

 

8.1. Çerez Nedir?  

 

Çerezler internet üzerinden internet sitelerini ziyaret ettiğinizde, ağ erişimi olan cihazlarınıza tarayıcılar aracılığıyla depolanan Coin Club yahut üçüncü kişilere ait küçük metin dosyalarıdır. Bu metinde tanımlandığı üzere İnternet Siteleri’nde Çerezler kullanılmaktadır.  

 

8.2. Neden Çerez Kullanıyoruz?  

 

Cihazınıza bağlı olarak, özellikle aşağıdaki amaçlarla Çerez kullanmaktayız:  

 

 • İnternet Sitelerini ziyaretinizi daha keyifli hale getirip İnternet Siteleri’nin kullanımını ve işlevselliğini artırmak,  

 

 • İnternet Siteleri’ni bir sonraki ziyaretinizde sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sunmak,  

 

 • İnternet reklamcılığı, targeting, re-targeting (hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatlar sunmak, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunmak,  

 

 • Trafik istatistikleri oluşturmak,  

 

 • İnternet Siteleri’nden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek.  

 

8.3. İnternet Tarayıcınızda Çerez Ayarlarını Nasıl Düzenleyebilirsiniz?  


İnternet tarayıcılarının varsayılan ayarları genellikle Çerezleri kabul edecek şekilde programlanmakla birlikte tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu kolaylıkla değiştirebilirsiniz.  

 

Ancak, tarayıcınızda Çerezleri devre dışı bırakmayı seçerseniz İnternet Sitelerimizde sunulan işlevsel özelliklerin tamamından yararlanamayabilirsiniz.  


Çerez ayarları ile ilgili daha fazla bilgi için, aşağıdaki lütfen linklere başvurunuz:  

 

Hatırlatmak amacıyla belirtmek gerekirse, İnternet tarayıcınız üzerinden Çerezleri devre dışı bırakarak, web sitelerimizin iyi bir şekilde çalışması için gerekli olan Çerezler de dahil olmak üzere tüm Çerezleri devre dışı bırakmış olursunuz.  

 

8.4. Üçüncü Kişilerden Çerez Kabul Ediyor Muyuz?  


İnternet Sitelerimizi ziyaretiniz esnasında reklam dahil size sunulacak içeriği kişiselleştirmek ve geliştirmek amacıyla, üçüncü kişi internet sitelerinden gelen aşağıda sayılan Çerezler cihazınızda depolanabilir:  

 

 • Sosyal Ağ İçerikleri: Sosyal ağlardan gelen içerikleri destek sayfalarımızda yayınlayabiliriz. Bu nedenle, destek sayfalarımızdaki bu içeriğe başvurmakla, ilgili sosyal ağdan gelen bir Çerez cihazınızda saklanabilir. Daha detaylı bilgi için bu sosyal ağların çerez politikalarını okumanızı tavsiye ederiz.  

 

 • Flash Çerezleri: Flash yazılımı tarafından depolanan dosyalardır. Bu araç, çoğunlukla, hareketli grafik veya video dizinleri gibi dinamik objeleri görüntülemek için internet tarayıcılarının bir uzantısı olarak kurulur. Dolayısıyla, bu uygulamanın kullanımı nedeniyle Flash Çerezleri kurulabilir. Daha fazla bilgi için www.adobe.com sitesinde yer alan çerez politikasını okumanızı tavsiye ederiz.  

 

8.5. Üçüncü Kişi Destek Sayfalarına Çerez Yerleştiriyor Muyuz?

 

Çerezlerimizi, markalarımız ve/veya ürünlerimize yönelik reklamlar yayınlayan iş ortaklarımızın internet sitelerine yerleştirebiliyoruz.  

 

Bu Çerezler size ilgi alanlarınıza hitap eden uygun içerik sunmak ve içeriğimize (reklam dahil) ne süreyle görüntülendiğini değerlendirmek için kullanılmaktadır.  

 

9. KİŞİSEL VERİLERİNİZE ERİŞİM VE KANUN KAPSAMINDA HAKLARINIZ

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklara yönelik başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak ıslak imzalı bir dilekçe ile info@coinclubatm.com adresine iletebilirsiniz.

 

KULLANICI AÇIK RIZA METNİ 

 

Coin Club Teknoloji ve Yatırım Anonim Şirketi (“Coin Club”) Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında kişisel verilerimin Coin Club tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmaları ile Coin Club tarafından sunulan ürünlerin kişiye özel pazarlama ve reklam faaliyetlerinin organize edilmesi kapsamında işlenmesini ve işlenen kişisel verilerimin Coin Club tarafından bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yurtdışında bulunan barındırma (hosting), depolama (server), arşivleme, sunucu gibi alanlarda destek alınan hizmet sağlayıcılara aktarılmasını kabul ediyorum.  

 

KULLANICI ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ONAY METNİ  

 

Coin Club Teknoloji ve Yatırım Anonim Şirketi (“Coin Club”) tarafından, belirtmiş olduğum iletişim adreslerine, Coin Club tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin bilgi verilmesi, kampanyalar hakkında duyurular yapılması için elektronik ticari ileti gönderilmesine izin veriyorum.